TR EN

GERSANEMI

HUMAN RESOURCES

WHY GERSANEMI??


GERSANEM? ELEKTRON?K olarak, ?irketimizin hedef ve politikalar? çerçevesinde kaliteli insan gücüne sahip olmak ve bu gücü sürekli geli?tirmek, verimlili?i art?rmak için çal??malarda bulunmaktay?z. Öncelikli olarak “Hayatta en önemli varl?k insan ve onun ya?am?d?r” bilincine sahip olarak, çal??anlar?m?z aras?nda e?itlik gözeterek, adil bir yönetim politikas? izlemek, çal??anlar?m?z?n tüm maddi ve manevi haklar?n? göz önünde bulundurmak, sa?l?kl? ve güvenli ortamda çal??malar?n? sa?lamak temel amaçlar?m?z içindedir.

Bu amaç do?rultusundaki uygulamalar?m?z;


CAREER POLICY AND APPLICATIONS


Seçme ve Yerle?tirme
Nitelikli ve kaliteli insan gücüne sahip olmak için personel seçmeden önce i? tan?mlar?na uygun nitelikler belirlenir ve bu nitelikler do?rultusunda ba?vurular toplan?r, olu?turulan aday havuzunda, konusun da uzman yetkililerce seçme ve ?nsan Kaynaklar? olarak da yerle?tirme i?lemleri yap?l?r. 

Oryantasyon ve E?itim

Yeni ba?layan personelin ilk gününde, ?nsan Kaynaklar? Bölümü olarak firmay? tan?t?c? ve genel çal??ma kurallar?n? belirten e?itimler verilir. Sonras?nda üretim band? hakk?nda, Üretim Sorumlular? taraf?ndan e?itim verilir. ?? sa?l??? ve i? Güvenli?i uzman? taraf?ndan firmada ve ilgili bölümde uygulanacak ?? Sa?l??? ve ?? Güvenli?i e?itimleri verilir. Kalite 

Sorumlusu taraf?ndan firmam?z?n Kalite politikas? ve kalite hedefleri hakk?nda e?itim verilir. Sonras?nda da ilgili bölüm sorumlusu taraf?ndan çal??ma arkada?lar? ile tan??t?r?larak, çal??ma ortam?, makinalar?n tan?t?m?, i?in tan?t?m? hakk?nda di?er i?ba?? e?itimleri verilir. Personelin firmada çal??ma hayat? içinde de senelik planlarda belirlenen e?itimlere kat?lmas? da söz konusudur.

OPEN POSITIONS

?? Sa?l??? ve ?? Güvenli?i Firma bünyesinde bulunan ?? Sa?l??? ve ?? Güvenli?i uzman? ve olu?turulan kurul ile gerekli her türlü güvenlik önlemleri al?nmakla birlikte, düzenlenen ilgili e?itimlerle de çal??anlar?m?z?n bilinçlendirilmesi sa?lanmaktad?r. Sosyal ve Hukuki Hizmetler ?nsan Kaynaklar? olarak çal??anlar?m?z?n her türlü sosyal ve hukuki hizmetleri konusundaki ihtiyaçlar?na dan??manl?k yap?ld??? gibi, firmam?z da bu konuda uygun prosedürler izlemektedir. Performans(Ölçme) De?erlendirmeGerek verilen e?itimler gerekse kapasitenin art?r?m? için çal??anlar?m?z?n performanslar?n? göz önüne alarak sürekli iyile?tirme ve performanslar?n?n art?r?m? için gerekli çal??malar?n yap?lmas? sa?lanmaktad?r. Ücretlendirme ve Di?er Sosyal Olanaklar Çal??anlar?m?z?n maa?lar? tam olarak düzenli bir biçimde ödenmekte ve servis, yemek, sa?l?k gibi sosyal olanaklar? firmam?z taraf?ndan kar??lanmaktad?r.

Listing Date Topic Job advertisement Position Detail
30.07.2013 Genel İnsan Kaynakları Halka İlişkiler Apply
30.07.2013 Genel İnsan Kaynakları Halka İlişkiler Apply
30.07.2013 Genel İnsan Kaynakları Halka İlişkiler Apply